Revize – Uherské Hradiště, Hodonín

Revize plynových zařízení a tlakových nádob

Zavolejte nám

+420 724 463 711

"

Další Informace

Revize

Tlakové nádoby

Revize tlakových nádob ČSN 69 0012

 • expanzomat, vzdušník kompresoru, vzdušník vodárny, atd.

Druh revize

 • provozní – 1x / rok
 • vnitřní – 1x / 5 let
 • zkoušky těsnosti – 1x / 5 let
 • tlaková zkouška – 1x / 9 let
Plynové zařízení

Revize plynového zařízení ČSN 38 6405

 • Revize (kontrola) plynového zařízení

Druh revize

 • výchozí revize – 1. revize před vpuštěním do plynovodu
 • provozní revize – 1x / 3 roky
 • kontrola – 1x / rok

Zařízení pro rozvod plynu

 • Domovní plynovody
 • NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu
 • Průmyslové plynovody

Zařízení pro spotřebu plynu spalováním

 • Spotřebiče s výkonem do 50kW
 • Spotřebiče s výkonem 50kW a více

Zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynu

 • Regulační stanice

vypracování dokumentace – místní provozní řád atd.

 

Kotelna

Kotelna – vyhláška 91/1993 Sb.

 

 • teplovodní
 • parní
 • kapalná
 • pevné
 • kapalné
 • plynné

Osvědčení

Petr Kohůt ml.

Kurz revizních techniků, provozovatelů a výrobců tlakových zařízení

Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Petr Kohůt st.

Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Oprávnění k revizím a zkouškám tlakových zařízení dodavatelským způsobem

Oprávnění k revizím a zkouškám plynových zařízení dodavatelským způsobem

Živnostenský list

Školení

Provádíme školení obsluhy zařízení

Provádí se 1 x za 3 roky

 • obsluha tlakových nádob
 • obsluha plynového zařízení
 • obsluha nízkotlaké kotelny

Informace

Informace pro provozovatele plynového zařízení

Revize a kontroly plynových zařízení stanoví zákon všem provozovatelům odběrného plynového zařízení (např. plynový kotel, plynový ohřívač vody, plynový sporák atd.)

Revize plynového zařízení – 1x/ 3 roky

Kontrola plynového zařízení – 1x/ rok

Druh paliva

 • pevné
 • kapelné
 • plynné

 

Informace pro provozovatele tlakových nádob

 

Tlakové nádoby

 • Povinnost provádět revize nařizuje provozovateli vyhláška č. 18/1979 Sb. a norma ČSN 69 0012. Revize je prováděna za účelem zjištění technického stavu a zda je nádoba schopna bezpečného provozu.

Příklady tlakových nádob

 • Expanzní nádoba u kotle, vzdušník kompresoru, vzdušník vodárny, atd.

Na tlakové nádobě se provádí tyto druhy revizí

 • Provozní revize – 1x/ rok
 • Vnitřní revize – 1x/ 5let
 • Zkouška těsnosti – 1x/ 5let
 • Tlaková zkouška – 1x/ 9let

 

Informace pro provozovatele nízkotlakových kotelen

 

Nízkotlaká kotelna – na plynná paliva nebo na tuhá paliva

 • Kotelna je místnost, kde je jeden kotel o výkonu nad 50kW nebo dva a více kotlů se součtem výkonů nad 100 kW.

Povinnosti provozovatele

 • Odborná prohlídka kotelny 1x/rok

Druhy kotelen

 • kotelna III. kategorie – kotelna se jmenovitým výkonem alespoň jednoho kotle 50kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5MW
 • kotelna II. kategorie – kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5MW
 • kotelna I. kategorie -kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5MW

Reference

KORDÁRNA plus, a.s. – Velká nad Veličkou
MESIT reality spol. s r.o – Uherské Hradiště
1. FC Slovácko – Uherské Hradiště
VESELSKO, Stavební bytové družstvo – Veselí nad Moravou
Jednota spotřební družstvo – Uherský Ostroh
AG Transport – Uherské Hradiště
Řeznictví u Kusáku, s.r.o. – Ostrožská Nová Ves
Autolakovna Volny – Nivnice
MIBUTRANS, s.r.o. – Drslavice
GLOBALFOL, s.r.o. – Uherský Brod – Havřice
HS CENTRUM s.r.o. – Doubravy
KOUPELNY SÝKORA – Kyjov
MARKO HODONÍN, spol. s.r.o. – Hodonín
MEGASTRO CZ, spol. s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště
MONTPLAST UHERSKÝ BROD s.r.o.
MORAVIA AUTO – PNEU, s.r.o. – Velká nad Veličkou
MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM – Uherské Hradiště
Pekárna u Jahodů. s.r.o. – Uherské Hradiště
VLČNOVSKÁ PEKÁRNA, spol. s.r.o. Vlčnov
PLADA, spol. s.r.o. – Vsetín
Salvage – UH s.r.o. – Kunovice
TJ SPARTAK – Uherský Brod
Penzion Hermína – Veselí nad Moravou
AUTODOPRAVA ZÁBRANA – KUSÁK – Hradčovice
A-PASAT – Hrubá Vrbka
Obecní Úřad – Javorník
Obecní Úřad – Blatnička
Ruman Vlastimil – Ostrožská Nová Ves
Základní a Mateřská škola – Javorník
Pružinárna Josef Sečkař – Velká nad Veličkou
Dřevovýroba Štipčák – Javorník
Pružinárna SUHA, spol. s r.o. – Javorník

Ekologie

Ekologická újma

Obsah

 • Pro zájemce zpracováváme tzv. Základní a podrobné hodnocení rizika ekologické újmy, které je stanoveno nařízením vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.

Účelem je:

 • Dokumentace hodnocení rizik ekologické újmy v rozsahu odpovídajícím pravděpodobnosti jejího vzniku a závažnosti možných vlivů na životní prostředí.

Důvodem pro zpracování je:

 • Naplnění povinnosti, stanovené v § 3 nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.

Chemické látky

 • Zpracování pravidel pro nakládání se žíravinami a toxickými látkami

Odpadové hospodářství

 • Zpracování každoročních hlášení o produkci a nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů prostřednictvím ISPOP (Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností).
 • Zpracování žádostí o netřídění odpadů.
 • Identifikační listy nebezpečných odpadů.

Vodní hospodářství

 • Zpracování havarijních plánů pro nakládání se závadnými látkami podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostmi havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
 • Zpracování žádostí o vodoprávní rozhodnutí (vypouštění odpadních vod, odběry vod ze studní apod.)
 • Zpracování poplatků za odběry podzemních a povrchových vod a vypouštění vod do vod povrchových podle vyhlášky č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Ochrana ovzduší

 • Zpracování poplatků za znečišťování ovzduší a souhrnných provozních evidencí podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a jejich odeslání do systému ISPOP (Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností)

BOZP a požární ochrana

Naše služby v oblasti BOZP, PO, hasících přístrojů a protipožárního zabezpečení

 • kontrola, oprava, prodej hasicích přístrojů
 • kontrola, oprava, prodej hydrantů
 • prodej, montáž požárních hlásičů
 • prodej bezpečnostních tabulek
 • prodej výrobků pro prevenci a likvidaci havárií (sorbenty, norné stěny, ochranné pomůcky…)
 • protipožární ochrana staveb – PROMAT, INTUMEX, HILTI, DUNAMENTI (protipožární ucpávky, prostupy, nátěry…)
 • kontrola, montáž požárních klapek, ventilů, uzávěrů (Mandík)
 • prodej, montáž protipožárních revizních dvířek
 • prodej, montáž protipožárních a bezpečnostních dveří
 • dodávky příslušenství požární ochrany
 • zpracování kompletní dokumentace v oblasti BOZP
 • zpracování kompletní dokumentace v oblasti PO
 • školení v oblasti BOZP a PO

Kontaktujte nás

Adresa
Petr Kohůt
Velká nad Veličkou 1000
69674
Email
Tel.:

+420 724 463 711

Facebook